Στοιχεία Νομικών Προσώπων

Αναζητήστε πληροφορίες για Νομικά Πρόσωπα

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. του Νομικού Προσώπου που σας ενδιαφέρει

 
Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ (VIES) των εταιρειών που είναι καταχωρημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η υπηρεσία σας επιτρέπει να επαληθεύσετε την ισχύ του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) / ΦΠΑ μιας εταιρίας, τον οποίο έχει χορηγήσει η αρμόδια ελληνική υπηρεσία. Η επαλήθευση γίνεται σε σχέση με την εθνική βάση δεδομένων ΦΠΑ της Ελλάδας. Ενδεικτικά, μπορείτε να πληροφορηθείτε για την εγκυρότητα του ΑΦΜ / ΦΠΑ, την επωνυμία, τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης. Τα στοιχεία παρέχονται online από το Σύστημα VIES.