Ειδική Καταχώριση
Κατηγορίες
WiFi
Ελληνική Κουζίνα
Ενδεικτική τιμή κατά άτομο: 15-18€
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Κανατέλιας Κυριάκος Μ.) που ανήκει στην κατηγορία Εστιατόρια και εδρεύει στην περιοχή Ηράκλειο
 
 
Μοιράσου το: