Περιγραφή Επιχείρησης
H Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ. είναι επαγγελματικός οργανισμός με αντικείμενο την παροχή επαγγελματικών ελεγκτικών και συναφών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1993 και έχει για μεγάλο διάστημα δραστηριοποιηθεί στα πλαίσια διεθνών οργανισμών, ενώ από τον Ιανουάριο 2012, οπότε μετονομάστηκε σε Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρία Ορκοτών Ελεγκτών Λογιστών με διακριτικό τίτλο Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ., παρέχει υπηρεσίες ως ανεξάρτητος φορέας. Στην Εταιρία είναι ενταγμένοι 31 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Μέτοχοι, ενώ απασχολούνται επιπλέον και άλλοι 122 εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Το ανθρώπινο δυναμικό καθορίζει την ικανότητα μας να παρέχουμε ποιοτικές επαγγελματικές υπηρεσίες.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Στις βασικές της δραστηριότητες περιλαμβάνονται: Ετήσιοι τακτικοί έλεγχοι που προβλέπονται από την νομοθεσία (ΚΝ 2190/1920,ΚΝ 3190/1955,κα.) τόσο κατά τα ΔΠΧΑ όσο και κατά τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Προαιρετικοί έλεγχοι σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών. Εναρμόνιση και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) καθώς και πακέτων χρηματοοικονομικής αναφοράς με τα πρότυπα που υιοθέτησε η μητρική εταιρεία. Οικονομικές εκθέσεις για συγχωνεύσεις, μετατροπές και μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρειών. Οικονομικοί έλεγχοι για την εισαγωγή των μετοχών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Άλλα Τηλέφωνα
2108899300
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ICRA ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ που ανήκει στην κατηγορία Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα
 
 
Μοιράσου το: