Όροι και Προϋποθέσεις - Δωρεάν Κλήση
Μέσω της υπηρεσίας ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΣΗ του www.vrisko.gr οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν δωρεάν με όσους από τους επαγγελματίες που προβάλλονται μέσω του www.vrisko.gr έχουν ζητήσει την συνεργασία με την υπηρεσία ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία :
1. Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο εικονίδιο ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΣΗ που υπάρχει σε όσους επαγγελματίες έχουν ζητήσει την συνεργασία με την υπηρεσία
2. στην συνέχεια εμφανίζεται μία φόρμα επικοινωνίας στην οποία ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το τηλέφωνό του (σταθερό ή κινητό) στο οποίο θα γίνει η κλήση από το www.vrisko.gr καθώς και έναν κωδικό ασφαλείας (captcha) και κάνει κλικ πάνω στο εικονίδιο ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΣΗ
Αφού πατήσει το εικονίδιο ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΣΗ ο χρήστης δέχεται κλήση μέσω της υποδομής του www.vrisko.gr στο τηλέφωνο που έχει συμπληρώσει στην φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσει με τον επαγγελματία. Η μέγιστη διάρκεια της κλήσης είναι 10 λεπτά.
Το www.vrisko.gr καταγράφει την κατάσταση της κλήσης που πραγματοποιεί ο χρήστης, δηλαδή αν ολοκληρώθηκε, αν δεν απάντησε ο χρήστης ή ο επαγγελματίας, αν η γραμμή είναι κατειλημμένη κ.ο.κ.
Το www.vrisko.gr για την ορθή χρήση της υπηρεσίας δύναται να θέτει όρια στην πρόσβαση και στην χρήση της υπηρεσίας. Ειδικότερα έχει την ευχέρεια να θέσει περιορισμούς στην συχνότητα κατά την οποία κάποιος μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας, καθώς και στην πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας από την ίδια IP διεύθυνση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής πρόσβασης στην υπηρεσία αν υπάρξει παραβίαση αυτών των ορίων και περιορισμών κατά την κρίση του.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η χρήση της υπηρεσίας από τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς το www.vrisko.gr για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2472/199, όπως εκάστοτε ισχύει, η Newsphone Hellas ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της υπηρεσίας είναι το τηλέφωνο του χρήστη και η IP διεύθυνσή του.
Το www.vrisko.gr λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των Υπηρεσιών. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Newsphone Hellas και το προσωπικό της, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η Newsphone Hellas υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.
Το www.vrisko.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διορθώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vrisko.gr.
Επίσης ο χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από το www.vrisko.grμε τους παρόντες όρους σχετικά με το δικαίωμα του:
α. Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από το www.vrisko.gr σε τρίτους
β. Για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία
γ. Για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οποιοδήποτε πρόσωπο (χρήστης, επαγγελματίας ή άλλο πρόσωπο) μπορεί να ζητήσει να μην εισαχθεί το τηλέφωνό του στην φόρμα επικοινωνίας που συμπληρώνει ο χρήστης της υπηρεσίας αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vrisko.gr .
Υπενθυμίζεται ότι για την περιήγηση του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο www.vrisko.gr και την παροχή των υπηρεσιών του εφαρμογή έχουν οι όροι και προϋποθέσεις του www.vrisko.gr.